2016

Hoera,

de voorzitter en de secretaris hebben op 10 september in Delft een project voor de bouw van een secondary school in Malawi voorgedragen aan de internationale board van Lions International. Deze wereldwijde organisatie heeft een apart fonds voor landen aan de Noordzee, waar lionsclubs projecten kunnen indienen in ontwikkelingslanden.

Het project en zijn onderbouwing werden zo goed bevonden dat de board besloten heeft voor dit project € 60.000.- ter beschikking te stellen,

Na.eerder vijf primary schools gerealiseerd te hebben is dit de tweede secondary school.

Een royale sponsor stelde bovendien € 5000.- beschikbaar voor de inrichting.

Het project zal in 2017 gerealiseerd worden.

Realisatie

Eenmaal per jaar gaat één van de bestuursleden naar Malawi om daar lopende projecten te bezoeken en nieuwe ideeën op te doen. Zo is in de loop der jaren een uitgebreid netwerk opgebouwd van mensen uit gezondheidszorg en onderwijs.

Op basis hiervan worden materialen en goederen verzameld die per container worden verzonden.
Gemiddeld worden 4 containers per jaar op transport gezet. Het gaat hierbij vooral om radiologische apparatuur, verbandmateriaal, operatietafels enz. en lesmateriaal voor basisonderwijs en technisch onderwijs.

Derden maken regelmatig tegen betaling gebruik van deze goedkope transportmogelijkheid. (Voor meer informatie zie onder Transport). Ook worden bouwactiviteiten mogelijk gemaakt. Er zijn enkele gezondheidscentra gebouwd, kraamklinieken, kinderafdelingen en een aantal klaslokalen.
Hierbij werkt de stichting samen met Icco en Cordaid.

wegenbaby

Helpen… een zaak van gewicht!

Voor zwerfkinderen worden opleidingsplaatsen ingericht waar deze jongeren worden opgevangen en opgeleid tot o.a. timmerman, metselaar en fietsenmaker.De stichting steunt projecten die erop gericht zijn de kwaliteit van medische opleidingen te verbeteren.

2015

Algemeen

Activiteiten

De stichting heeft ten doel de bevordering van het onderwijs , de educatie en de medische zorg in Malawi en de ondersteuning van hen die daarbij betrokken, zowel direct als indirect, alles in de ruimste zin des woords.

de stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het ter beschikking stellen van gelden, goederen en kennis
  • het samenwerken met en ondersteunen van personen of instellingen, die een gelijksoortig doel nastreven
  • alle andere wettige middelen, die ter bereiking van het doelnuttig kunnen zijn en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.De doelstelling van de stichting in aanmerking nemende, is er geen winstoogmerk. op grond hiervan is geen vennootschapsbelasting verschuldigd. De stichting wordt aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de successiewet 1956. De stichting heeft de ANBI-status.

Bestuur

De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een oneven aantal van tenminste 3 of 5leden

Samenstelling van het bestuur in het jaar 2016
Drs. K.H.O. Gehlen (secretaris)
Drs. H. J. H Lenoir (penningmeester)
Mr. L.F.C. Pennings (voorzitter)

Raad van Toezicht
De stichting kent een Raad van Toezicht bestaande uit drie personen:

Mw. M. Tasche-van den Brekel
Drs. R. van der Linden.
Vacature

 JAARREKENING 2015
 
Balans 2015                                       31-12-2015                            31-12-2014
Actief  Vlottende Activa
liquide middelen
bank                                                       9.434                                          8.000
vermogensrekening                              50.226                                        52.422
Totaal debet                                       59.660                                        60.422

PASSIEF    Eigen vermogen
Per 1januari.                                        60.422                                       79.298
Bij/af resultaat                                    _    762                                      _18.876
TOTAAL DEBET                                59.660                                        60.422    
 Winst-/verliesrekening

 

2015                                          2014
OPBRENGST Ontvangen giften

Bijdragen reiskosten Malawi                             1.000                                          1.000
Containertransport                                            5.942                                         4.908
Projecten                                                                                                           11.000
Lions Hoensbroek                                             2.800                                         2.000
Overige posoren                                             15.561                                          5.297
                                                                       24.853                                        24.205

Lasten:      

Childrens Fund                                                                          15.750
Klaslokalen                                  2.000                                     10.000
Waterproject                                1.000
Studiefonds                                                                                 3.300
Ziekentransport                             500                                           750
Gered Gereedschap                                                                       100
Containertransport                    14.217                                        8.750
Aanschaf containers                   3.225                                        2.225
Reiskosten Malawi                     1.987                                        2.500
Noodhulp Malawi                       3.000
Algemeen                                     262                                             599
                                                26.191                                        43.974

 

 

 

Toelichting op de jaarrekening 2015

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

de cijfers in de Toelichting van de balans en winst- en verliesrekening verwijzen naar de toelichting op de onderdelen van de jaarrekening.

De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld. worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De jaarrekening is op kasbasis opgesteld. de ontvangsten uit hoofde van giften en de overige baten en lasten worden toegekend aan de periode waarin deze zijn ontvangen respectievelijk betaald. de begrippen kostenalsmede opbrengsten en ontvangsten worden derhalve als synoniemen gebruikt.

De om niet verkregen goederen worden niet in de jaarrekening opgenomen.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Liquide middelen de liquide middelen staan voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Eigen vermogen Voor zover middelen niet zijn toegekend aan specifieke doelen zijn ze beschikbaar voor de algemene doelstelling en derhalve toegevoegd aan het eigen vermogen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

de ontvangsten uit hoofde van giften en overige baten en lasten betreffen de in de verslagperiode verkregen ontvangsten en gedane uitgaven.

Algemene Grondslagen voor de Opstelling van de Jaarrekening

De cijfers in de Toelichting van de balans en winst en verliesrekening verwijzen naar
de toelichting op de onderdelen van de jaarrekening.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats
op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende gronslag voor de specifieke
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde.

De jaarrekening is op kasbasis opgesteld. De ontvangsten uit hoofde van giften en de overige baten en lasten worden toegekend aan de periode waarin deze zijn ontvangen respectievelijk betaald. De begrippen kosten alsmede opbrengsten en ontvangsten worden derhalve als synomiemen gebruikt.

De om niet verkregen goederen worden niet in de jaarrekening opgenomen.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Liquide middelen De liquide middelen staan voor zover niet anders vermeld, ter vrije
beschikking van de stichting

Eigen vermogen
Voorzover middelen niet zijn toegekend aan specifieke doelen zijn ze
beschikbaar voor de algemene doelstelling en derhalve toegevoegd aan
het eigen vermogen

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
De ontvangsten uit hoofde van giften en overige baten en lasten betreffen de in de
verslagperiode verkregen ontvangsten en gedane uitgaven.

JAARREKENING 2015

JAARREKENING 2015

1 ALGEMEEN

Activiteiten
De stichting heeft ten doel de bevordering van het onderwijs, de educatie en de medische zorg in Malawi en de ondersteuning van hen die daarbij betrokken, zowel direct als indirect, alles in de ruimste zin des woords, zulks ter voortzetting van de door wijlen drs. van den Brekel opgezette Hulpaktie Malawi.
De stichting tracht vhaar doel te verwezenlijken door:
–  het ter beschikking stellen van gelden, goederen en kennis
–  het samenwerken met en ondersteunen van personen of instellingen die een
gelijk of gelijksoortig doel nastreven
–  alle andere wettige middelen, die ter bereiking van het doel nuttig kunnen zijn
en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.

De doelstelling van de stichting in aanmerking nemende is een winstoogmerk niet aanwezig. Op grond hiervan is geen vennootschapsbelasting verschuldigd. De stichting wordt aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de successiewet 1956.

Bestuur
de stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een oneven aantal van tenminste drie en ten hoogste zeven leden.
de samenstelling van het bestuur in het jaar 2015 is als volgt:

Dhr. M van den Brekel
Mvr. N. van den Brekel-Poels
Drs. K.H.O. Gehlen (secretaris)
Drs. H.J.H. Lenoir (penningmeester)
Mr. L.F.C Pennings (voorzitter)

Raad van Toezicht
het bestuur van de stichting staat onder toezicht van de Raad van Toezicht bestaande uit twee personen :

Mevr. M. Tasche-van den brekel
Drs. R. van der Linden.

2 JAARREKENING 2015

BALANS 2015                                         31-12-2015                             31-12-2014

ACTIEF  Vlottende Activa
                Liquide Middelen                           9.434                                      8.000
Bank                                            50.226                                    52.442
Deposito                                            _                                            __
TOTAAL DEBET                                        59.660                                     60.442

PASSIEF Eigen vermogen
Stand per 1 januari                      60.422                                     79.298
Bij/Af resultaat boekjaar           _      762                                   _18.876
_________                               ________

TOTAAL CREDIT                                        59.660                                     60.422

WINST- EN VERLISREKENING IN EURO’S
2015                                           2014

Opbrengst Ontvangen giften
                    Bijdragen reiskosten Malawi   1.000                                           1.000
t.b.v. Transport                        5.492                                           4.908
t.b.v.. Projecten                            _                                            11.000
Van Lions Club Hoensbroek   2.800                                            2.000

LASTEN: Childrens Fund                             _                                               15.750
Proj. klaslokalen                         2.000                                          10.000
Proj. schoon water                     1.000                                                _
Studiefonds                                   _                                               3.300
Proj. St.-Vincent                            500                                              750
Gered gereedschap                         _                                                100
Transportkosten                       14.217                                            8.750
Kosten containers                      3.225                                            2.225
Reiskosten Malawi                     1.987                                            2.500
Noodhulp Malawi                       3.000                                                 _
Algemene kosten                          262                                                599
                                                                  26.191                                           42.974

RESIULTAAT

FINANCIELE BATEN EN LASTEN
Kosten bank                                _ 228                                           _ 243
Rente baten                                    804                                           1.118
                                                                      576                                               875

NETTO RESULYAAT                               _ 762                                      _   19.196   

3  toelichting OP DE JAARREKENING

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

de cijfers in de Toelichting van de balans en winst- en verliesrekening verwizen naar de toelichting op de onderdelen van de jaarrekening.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. tenzij bij de desbetreffende  grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De jaarrekening is op kasbasis opgesteld. de ontvangsten uit hoofde van giften en de overige baten en lasten worden toegekend aan de periode waarin deze zijn ontvangen respectievelijk betaald. De begrippen kosten alsmede opbrengsten en ontvangsten worden derhalve als synoniemen gebruikt.

De om niet verkregen goederen worden niet bin de jaarrekening opgenomen.

Grondslagen voor de waardering van activa en paasiva

Liquide middelen     de liquide middelen staan voor zover niet anders vermeld, ter
vrije beschikking van de stichting

Eigen vermogen       Voor zover middelen niet zij toegekend aan specifieke doelen
zijn ze beschikbaar voor de algemene doelstelling en
derhalve toegevoegd aan het eigen vermogen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
De ontvangsten uit hoofde van giften en overige lasten  en
baten     betreffen de in de verslagperiode verkregen ontvangsten
en gedane uitgaven.

2015

Gezien de grote hoeveelheid medische goederen die dit jaar beschikbaar zijn en komen, zullen er maar liefst 4 containers naar Malawi gestuurd kunnen worden!

de stichting heeft financiële ondersteuning aangevraagd bij de Nederlandse vastenactie 2016.er is een voorstel ingediend voor het verlenen van ondersteuning bij de inrichting van een fonds voor micro kredieten.

Dit fonds is bedoeld om jonge ondernemers die een opleiding hebben genoten in het Entrepreneurs village Green Malata de mogelijkheid te bieden tegen gunstige voorwaarden een lening te verwerven voor het opzetten van een eigen bedrijfje. het project is inmiddels geselecteerd en aangenomen. in 2016 zullen dan €20.000 beschikbaar komen voor de inrichting van dit fonds.

De stichting heeft een projectvoorstel ingediend bij Lions International om in het kader van het North Sea project een complete secondary school te bouwen. hiermee is een bedrag van €60.000.- gemoeid.

2014

Voor het kalenderjaar 2014 heeft de stichting de navolgende activiteiten op het programma:

1 Het verzamelen van goederen en verzenden van drie containers met medisch materiaal en materiaal bestemd voor het onderwijs. de stichting heeft enkele belangrijke leveranciers voor medisch materiaal die dit mogelijk maken. Bovendien wordt regelmatig door deden materiaal aangeboden dat tegen betaling wordt meegenomen naar Malawi. vooral op middelbare scholen is behoefte aan computers en bibliotheekmateriaal. De stichting Read to Grow biedt hierbij vaak uitkomst.

2 Het bouwen van een blok van twee klaslokalen in een parochie in Chichiri. In een zeer kinderrijke omgeving zijn daar geen onderwijsvoorzieningen.`

02-klasSchoolkinderen, ook de kleintjes moeten tweemaal per dag acht kilometer lopen, willen ze onderwijs volgen, vaak ook nog met een lege maag. De stichting bouwt nu op verzoek van de pastoor en de ouders twee klaslokalen, bestemd voor de kinderen van het eerste leerjaar. het gebouw zal in oktober officieel in gebruik genomen worden.

3 Er zijn in Malawi geen onderwijsvormen die jongeren voorbereiden of helpen bij het opzetten van een eigen bedrijfje, iets voor zichzelf willen beginnen of hoe zij zich op de arbeidsmarkt moeten presenteren. Ze hebben dan wel een vakopleiding achter de rug, maar hebben er geen idee van hoe nu verder. het probleem is des te groter als zij niet kunnen terugvallen op een thuissituatie Het Childrens Fund of Malawi heeft het initiatief genomen om in Chiuta een centrum op te starten waar jongeren hiervoor cursussen worden aangeboden. dit geldt voor een aantal beroepsgroepen: timmerman, bakker, loodgieter, horeca, it.

03De stichting wil dit initiatief ondersteunen door de bouw van de horecavoorzieningen voor haar rekening te nemen. tot onze grote vreugde wordt de stichting hierbij gesteund door CORDAID . dat de helft van de financiering voor zijn rekening neemt.!

Het dorp zal nog dit jaar officieel geopend worden.

4 Voor de jongeren die het weeshuis Chiuta verlaten omdat ze 18 jaar geworden zijn, worden kleine huisjes gebouwd zodat z verzekerd zijn van een onderkomen in het dorp van herkomst. met behulp van de werkgroep Zuiderkruis van de parochie Joannes de doper in Katwijk aan de Rijn, de Stichting LPK en de stichting Vooruit kon ook dit jaar weer een aantal van die huisjes gebouwd worden.

2013

Het jaar 2013 was een zeer gunstig jaar wat betreft het vervoer van goederen naar Malawi: er konden maar liefst vier containers gestuurd worden, alle boordevol met medisch materiaal en goederen voor voor het primaire en secondaire onderwijs. Bedrijven als Medireva en van Heek waren weer onze hofleveranciers. Maar ook derden hebben weer ruimschoots gebruik gemaakt van de mogelijkheid om goederen met onze containers mee te sturen. Het is opmerkelijk hoeveel stichtingen en ook particulieren een band met Malawi hebben en hun steentje bijdragen om Malawi te helpen op de gebieden onderwijs en gezondheidszorg.
Ook in 2013 konden we weer enkele klaslokalen bouwen en inrichten.
Dankzij enkele  royale schenkingen konden wij in Lucenza bij het weeshuis Chiuta een paar huisjes bouwen voor jongeren die de leeftijd hadden dat zij niet meer in Chiuta konden blijven. Zij wonen nu zelfstandig in een eigen huisje op het terrein van Chiuta, een vorm van begeleid wonen.
Voor het Trinity Hospital in Muona werd een nieuwe radiator aangeschaft voor de generator zodat het ziekenhuis weer van stroom voorzien is.
Ook in Muona werd achterstallig onderhoud uitgevoerd bij een aantal klaslokalen. zij zijn nu weer waterdicht en er werden noodzakelijke reparaties aan ramen en deuren uitgevoerd. Het geheel kreeg een flinke lik verf en ziet er weer prima uit.

2012: Klaslokalen Mayaka Primay School

Nadat de stichting vorig jaar ervoor gezorgd heeft dat er water kwam voorde ruim 2000 leerlingen van de primary school in Mayaka, heeft het bestuur besloten in 2012 iets te doen aan het tekort aan klaslokalen. door dit tekort zijn nu nog enkele klassen aangewezen op onderwijs in de open lucht. dit levert uiteraard problemen op bij regenweer dan vallen de lessen grotendeels uit en ontstaan er onderwijsachterstanden.
Gelukkig heeft de werkgroep Zuiderkruis van de parochie Joannes de Doper in Katwijk a/d Rijn andermaal toegezegd dit project financieel te ondersteunen.
Ook de Lions club Hoensbroek Brunssum staat weer garant voor een vorstelijke bijdrage.

Contact met ons

Stichting Dokter Harrie van den Brekel

Leyenbroekerweg 84
6132 CH Sittard
Nederland

E-mail: info@vandenbrekel.nl

Informatie:
ABN-AMRO Hoensbroek: IBAN nummer: NL81ABNA0460496514
KvK: 41073050

Bestuur:
Voorzitter: Mr. L. Pennings
Secretaris / penningmeester: J.H.  Dresen

Lid: A. Harreman

 

 

1996 Queens / kinderafdeling

Het Queen Elisabeth Central Hospital in Blantyre / Malawi is het grootste regeringsziekenhuis in het Zuiden van Malawi en is verbonden aan de medische universiteit. Van oudsher werken hier verscheidene Nederlandse specialisten die dus tevens de opleiding van jonge medicic mede verzorgen. Er worden dagelijks enkele hondeden kinderen aangemeld om gezien te worden. In de wachtruimte sterven dagelijks enkele kinderen. De kinderafdeling verkeerde in een deplorabele toestand. Er was dringend behoefte aan nieuwbouw en uiotbreiding. Onder andere de Europese Unie bood hulp: er werd een geheel nieuwe kinderafdeling gebouwd waar moeders en kinderen op een menswaardige manier kunnen worden opgevangen. Aan deze afdeling is het Moyo House verbonden: hier krijgen moeders en aanstannde moeders instructies over hygiene en voeding. Aanstaande moeders worden hier opgevangen in afwachting van hun bevalling in het ziekenhuis. Ook dit gebouw was bouwvallig. De Stichting Dokter Harrie van den Brekel nam op zich om ook hiervoor nieuwbouw te realiseren. Via de Lions Club Hoensbroek-Brunssum werd bij Lions International in Amerika een LCIF-grant aangevraagd. De grant werd toegekend en er kwam een bedrag van $ 75.000 beschikbaar, zodat ook dit project gerealiseerd kon worden.

1995 Derde Wereld Rolstoelen

Bij gelegenheid van de feestelijke opening van IRV te Hoensbroek stelt deze stichting geld ter beschikking waarmee daar ontwikkelde derde wereld rolstoelen kunnen worden aangeschaft. Er worden 20 van deze rolstoelen aangeschaft en ter beschikking gesteld van de organisatie MAP in Blantyre. Deze organisatie ondersteunt gehandicapten oa door hen van een rolstoel te voorzien.