Realisatie

Eenmaal per jaar gaat één van de bestuursleden naar Malawi om daar lopende projecten te bezoeken en nieuwe ideeën op te doen. Zo is in de loop der jaren een uitgebreid netwerk opgebouwd van mensen uit gezondheidszorg en onderwijs.

Op basis hiervan worden materialen en goederen verzameld die per container worden verzonden.
Gemiddeld worden 2 containers per jaar op transport gezet. Het gaat hierbij vooral om radiologische apparatuur, verbandmateriaal, operatietafels enz. en lesmateriaal voor basisonderwijs en technisch onderwijs.
Derden maken regelmatig tegen betaling gebruik van deze goedkope transportmogelijkheid. (Voor meer informatie zie onder Transport). Ook worden bouwactiviteiten mogelijk gemaakt. Er zijn enkele gezondheidscentra gebouwd, kraamklinieken, kinderafdelingen en een aantal klaslokalen.
Hierbij werkt de stichting samen met Icco en Cordaid.

wegenbabyHelpen… een zaak van gewicht!

Voor zwerfkinderen worden opleidingsplaatsen ingericht waar deze jongeren worden opgevangen en opgeleid tot o.a. timmerman, metselaar en fietsenmaker. De stichting steunt projecten die erop gericht zijn de kwaliteit van medische opleidingen te verbeteren.

 

Algemeen

Activiteiten

De stichting heeft ten doel de bevordering van het onderwijs , de educatie en de medische zorg in Malawi en de ondersteuning van hen die daarbij betrokken, zowel direct als indirect, alles in de ruimste zin des woords.

de stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

    • het ter beschikking stellen van gelden, goederen en kennis
    • het samenwerken met en ondersteunen van personen of instellingen, die een gelijksoortig doel nastreven

 

  • alle andere wettige middelen, die ter bereiking van het doelnuttig kunnen zijn en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.De doelstelling van de stichting in aanmerking nemende, is er geen winstoogmerk. op grond hiervan is geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

De stichting wordt aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de successiewet 1956. De stichting heeft de ANBI-status. Kenmerk 805694742

Bestuur

De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een oneven aantal van tenminste 3 en ten hoogste 5 leden onder toezicht van een Raad van Toezicht bestaande uit 3 personen.

Samenstelling van het bestuur
Mr. L.F.C. Pennings (voorzitter)
J.H. Dresen (secretaris/penningmeester)
A. Harreman (bestuurslid)

Samenstelling Raad van Toezicht
De heer B. Tasche
Drs. R. van der Linden.
De heer B. Litjens

Jaarverslagen
wilt u de jaarstukken inzien klik dan op “jaarstukken”

jaarstukken 2018
Jaarstukken 2017
Jaarstukken 2016
Jaarstukken 2015

2015

Gezien de grote hoeveelheid medische goederen die dit jaar beschikbaar zijn en komen, zullen er maar liefst 4 containers naar Malawi gestuurd kunnen worden!

de stichting heeft financiële ondersteuning aangevraagd bij de Nederlandse vastenactie 2016.er is een voorstel ingediend voor het verlenen van ondersteuning bij de inrichting van een fonds voor micro kredieten.

Dit fonds is bedoeld om jonge ondernemers die een opleiding hebben genoten in het Entrepreneurs village Green Malata de mogelijkheid te bieden tegen gunstige voorwaarden een lening te verwerven voor het opzetten van een eigen bedrijfje. het project is inmiddels geselecteerd en aangenomen. in 2016 zullen dan €20.000 beschikbaar komen voor de inrichting van dit fonds.

De stichting heeft een projectvoorstel ingediend bij Lions International om in het kader van het North Sea project een complete secondary school te bouwen. hiermee is een bedrag van €60.000.- gemoeid.

2014

Voor het kalenderjaar 2014 heeft de stichting de navolgende activiteiten op het programma:

1 Het verzamelen van goederen en verzenden van drie containers met medisch materiaal en materiaal bestemd voor het onderwijs. de stichting heeft enkele belangrijke leveranciers voor medisch materiaal die dit mogelijk maken. Bovendien wordt regelmatig door deden materiaal aangeboden dat tegen betaling wordt meegenomen naar Malawi. vooral op middelbare scholen is behoefte aan computers en bibliotheekmateriaal. De stichting Read to Grow biedt hierbij vaak uitkomst.

2 Het bouwen van een blok van twee klaslokalen in een parochie in Chichiri. In een zeer kinderrijke omgeving zijn daar geen onderwijsvoorzieningen.`

02-klasSchoolkinderen, ook de kleintjes moeten tweemaal per dag acht kilometer lopen, willen ze onderwijs volgen, vaak ook nog met een lege maag. De stichting bouwt nu op verzoek van de pastoor en de ouders twee klaslokalen, bestemd voor de kinderen van het eerste leerjaar. het gebouw zal in oktober officieel in gebruik genomen worden.

3 Er zijn in Malawi geen onderwijsvormen die jongeren voorbereiden of helpen bij het opzetten van een eigen bedrijfje, iets voor zichzelf willen beginnen of hoe zij zich op de arbeidsmarkt moeten presenteren. Ze hebben dan wel een vakopleiding achter de rug, maar hebben er geen idee van hoe nu verder. het probleem is des te groter als zij niet kunnen terugvallen op een thuissituatie Het Childrens Fund of Malawi heeft het initiatief genomen om in Chiuta een centrum op te starten waar jongeren hiervoor cursussen worden aangeboden. dit geldt voor een aantal beroepsgroepen: timmerman, bakker, loodgieter, horeca, it.

03De stichting wil dit initiatief ondersteunen door de bouw van de horecavoorzieningen voor haar rekening te nemen. tot onze grote vreugde wordt de stichting hierbij gesteund door CORDAID . dat de helft van de financiering voor zijn rekening neemt.!

Het dorp zal nog dit jaar officieel geopend worden.

4 Voor de jongeren die het weeshuis Chiuta verlaten omdat ze 18 jaar geworden zijn, worden kleine huisjes gebouwd zodat z verzekerd zijn van een onderkomen in het dorp van herkomst. met behulp van de werkgroep Zuiderkruis van de parochie Joannes de doper in Katwijk aan de Rijn, de Stichting LPK en de stichting Vooruit kon ook dit jaar weer een aantal van die huisjes gebouwd worden.

2013

Het jaar 2013 was een zeer gunstig jaar wat betreft het vervoer van goederen naar Malawi: er konden maar liefst vier containers gestuurd worden, alle boordevol met medisch materiaal en goederen voor voor het primaire en secondaire onderwijs. Bedrijven als Medireva en van Heek waren weer onze hofleveranciers. Maar ook derden hebben weer ruimschoots gebruik gemaakt van de mogelijkheid om goederen met onze containers mee te sturen. Het is opmerkelijk hoeveel stichtingen en ook particulieren een band met Malawi hebben en hun steentje bijdragen om Malawi te helpen op de gebieden onderwijs en gezondheidszorg.
Ook in 2013 konden we weer enkele klaslokalen bouwen en inrichten.
Dankzij enkele  royale schenkingen konden wij in Lucenza bij het weeshuis Chiuta een paar huisjes bouwen voor jongeren die de leeftijd hadden dat zij niet meer in Chiuta konden blijven. Zij wonen nu zelfstandig in een eigen huisje op het terrein van Chiuta, een vorm van begeleid wonen.
Voor het Trinity Hospital in Muona werd een nieuwe radiator aangeschaft voor de generator zodat het ziekenhuis weer van stroom voorzien is.
Ook in Muona werd achterstallig onderhoud uitgevoerd bij een aantal klaslokalen. zij zijn nu weer waterdicht en er werden noodzakelijke reparaties aan ramen en deuren uitgevoerd. Het geheel kreeg een flinke lik verf en ziet er weer prima uit.

2012: Klaslokalen Mayaka Primay School

Nadat de stichting vorig jaar ervoor gezorgd heeft dat er water kwam voor de ruim 2000 leerlingen van de primary school in Mayaka, heeft het bestuur besloten in 2012 iets te doen aan het tekort aan klaslokalen. Door dit tekort zijn nu nog enkele klassen aangewezen op onderwijs in de open lucht. Dit levert uiteraard problemen op bij regenweer dan vallen de lessen grotendeels uit en ontstaan er onderwijsachterstanden.
Gelukkig heeft de werkgroep Zuiderkruis van de parochie Joannes de Doper in Katwijk a/d Rijn andermaal toegezegd dit project financieel te ondersteunen.
Ook de Lions club Hoensbroek Brunssum staat weer garant voor een vorstelijke bijdrage.

Contact met ons

Stichting Dokter Harrie van den Brekel

Leyenbroekerweg 84
6132 CH Sittard
Nederland

E-mail: info@vandenbrekel.nl

Informatie:
ABN-AMRO Hoensbroek: IBAN nummer: NL81ABNA0460496514
KvK: 41073050

Bestuur:
Voorzitter: Mr. L. Pennings
Secretaris / penningmeester: J.H.  Dresen
Lid: A. Harreman

 

 

1996 Queens / kinderafdeling

Het Queen Elisabeth Central Hospital in Blantyre / Malawi is het grootste regeringsziekenhuis in het Zuiden van Malawi en is verbonden aan de medische universiteit. Van oudsher werken hier verscheidene Nederlandse specialisten die dus tevens de opleiding van jonge medicic mede verzorgen. Er worden dagelijks enkele hondeden kinderen aangemeld om gezien te worden. In de wachtruimte sterven dagelijks enkele kinderen. De kinderafdeling verkeerde in een deplorabele toestand. Er was dringend behoefte aan nieuwbouw en uiotbreiding. Onder andere de Europese Unie bood hulp: er werd een geheel nieuwe kinderafdeling gebouwd waar moeders en kinderen op een menswaardige manier kunnen worden opgevangen. Aan deze afdeling is het Moyo House verbonden: hier krijgen moeders en aanstannde moeders instructies over hygiene en voeding. Aanstaande moeders worden hier opgevangen in afwachting van hun bevalling in het ziekenhuis. Ook dit gebouw was bouwvallig. De Stichting Dokter Harrie van den Brekel nam op zich om ook hiervoor nieuwbouw te realiseren. Via de Lions Club Hoensbroek-Brunssum werd bij Lions International in Amerika een LCIF-grant aangevraagd. De grant werd toegekend en er kwam een bedrag van $ 75.000 beschikbaar, zodat ook dit project gerealiseerd kon worden.

1995 Derde Wereld Rolstoelen

Bij gelegenheid van de feestelijke opening van IRV te Hoensbroek stelt deze stichting geld ter beschikking waarmee daar ontwikkelde derde wereld rolstoelen kunnen worden aangeschaft. Er worden 20 van deze rolstoelen aangeschaft en ter beschikking gesteld van de organisatie MAP in Blantyre. Deze organisatie ondersteunt gehandicapten oa door hen van een rolstoel te voorzien.

1994 Lilongwe

Tijdens een van zijn laatste bezoeken aan Malawi ontmoette dokter Harrie van den Brekel daar Dr. Mozes Chirambo, oogaarts in het Kamuzu Central Hospital in Lilongwe. Deze vertelde hem dat Lions International in Amerika de bouw van een compleet ziekenhuis en opleidingsinstituut voor oogheelkunde financierde, maar dat het nog ontbrak aan allerlei duur instrumentarium. Harrie beloofde zich in Nederland hiervoor in te zetten. Er werd een inventarisatie gemaakt van de benodigde apparatuur en deze werd in Nederland door een oogarts beoordeeld. Door zijn vroegtijdig overlijden kon hij dit niet meer zelf realiseren. De inmiddels opgerichte Stichting Dokter Harrie van den Brekel nam het intiatief over. De Lionsclub Hoensbroek Brunssum organiseerde, samen met 6 omringende Lions Clubs een grootscheepse fundraisings actie die 90.000 gulden opbracht. De stichting Gezondheidszorg Malawi was enthousiast voor het plan een leverde een bijdrage van maar liefst 165.000 gulden. Met deze bedragen kon een goot aantal dure apparaten worden aangeschaft en verscheept.

1993: Esther

In 1993 was Esther 18 jaar. Zij was wees en groeide op bij haar oom en tante in een dorp in de buurt van Blantyre / Malawi. Zij was een goede leerling op de middelbare school en wilde graag onderwijzeres worden. Toen kwam er een kink in de kabel: ze kreeg een oogziekte waardoor zij op den duur blind zou worden als zij niet snel geopereerd zou worden. Dat was in Malawi niet mogelijk en haar oom had niet de middelen om haar naar het buitenland te sturen voor een operatie. De stichting Dokter Harrie van den Brekel en de Lions Club Hoensbroek – Brunssum besloten dit mogelijk te maken. Zij werden daarbij geholpen door de Golfclub Brunssum die een benefittournooi organizeerden. Esther kwam naar Nederland en werd in Rotterdam geopereerd. Tijdens haar verblijf in Nederland logeerde zij bij een lionsfamilie. Na een verblijf van twee maanden kon Esther gezond naar huis terugkeren. Zij maakte haar studie af en werkt als onderwijzeres: een droom werd toch waarheid!