Mayaka Primary School

Mayaka heeft niet alleen een secondary school maar ook een primary school van maar liefst 2000 leerlingen. Onvoorstelbaar. Kinderen uit de hele regio stromen er samen. Er ontbreekt uiteraard nog van alles voor optimaal onderwijs. Het meest nijpend is echter het gebrek aan een eigen watervoorziening: 2000 kinderen en hun leerkrachten in de grote hitte en de hele dag geen water! Moeders komen af en toe met een paar emmers om de hoogste nood te lenigen. Uit een proefboring is gebleken dat tot 60 meter diep geboord moet worden. Een eenvoudige handpomp kan dus ook niet geinstalleerd worden: men zou erg lang moeten pompen eer het water boven komt. Elektriciteit heeft de school niet, dus een elektrische pomp kan ook niet. Enige oplossing: een pomp op zonne energie, een solarpump. De stichting heeft besloten gelden hiervoor beschikbaar te stellen. Daarna zal eventueel gekeken worden wat er nog meer gedaan kan worden.

Handboeken chirurgie en interne ziektes

Handboeken chirurgie en interne ziektes
In het jaar 2008 kon de stichting meewerken aan de uitgave van twee handboeken, respectievelijk voor chirurgen en voor internisten. de boeken zijn inhoudelijk verzorgd door professoren van de medische faculteit in Blantyre in samenwerking met professoren in Nederland.
De stichting heeft de druk in samenwerking met Icco in Nederland verzorgd. Van beide boeken zijn 2000 exemplaren gedrukt en in Malawi te beschikking gesteld van alle artsen en clical officers. Het zijn handige naslagwerken in zakformaat waarin de meest voorkomende ziektes en ingrepen in Malawi stap voor stap worden beschreven, vanaf de diagnose tot en met de behandeling.

Beleidsplan

De stichting heeft de afgelopen jaren meerdere acties georganiseerd ter bevordering van het onderwijs, de educatie en de medische zorg in Malawi en de ondersteuning van hen die daarbij betrokken zijn.

de stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het ter beschikking stellen van gelden, goederen en kennis
  • het samenwerken met en ondersteunen van personen of instellingen, die een gelijksoortig doel nastreven

Financiering

De inkomsten van de stichting worden gegenereerd uit donaties. Door veelal gebruik te maken van onbezoldigde vrijwilligers weet de stichting haar uitgaven tot een minimum te beperken.

Vermogensbeheer

Het vermogen van de stichting bedraagt € 75.000,=, hetgeen als basisvermogen moet worden gezien, zodat bij verminderde inkomsten er toch projecten gerealiseerd kunnen worden.

2018

Naar verwachting zullen er dit jaar twee containers met hulpgoederen worden verscheept.

Daarnaast gaat in 2018 bijzondere aandacht naar de bouw van de secondary school in Mthawira. De gelden zijn reeds in 2016 toegezegd, doch de projectontwikkeling is aanzienlijk vertraagd

Onderhoudsplannen van enkele eerder door de stichting gefinancierde scholen moeten gaan aangeven in hoeverre er middelen bij elkaar gezocht moeten worden om de plannen te kunnen uitvoeren.

Beloningenbeleid

Beloningenbeleid
Geen van de bestuursleden of leden van de raad van Toezicht ontvangt enige vergoeding voor de werkzaamheden die hij /zij verricht tbv de stichting. De stichting werkt volledig op basis van vrijwilligerswerk.

Transport

Container transport

Begin februari 2019 zal hoogstwaarschijnlijk weer een container richting Malawi worden verscheept. Deze container zal waarschijnlijk ruim twee maanden later in Blantyre aankomen.

Het afhaaladres luidt: Valmore Paints, dhr .Wouters, Kidney Crescent Road, Blantyre. Tel. (01)872088, mobiel:00265 (0)88887713

Er kan weer nieuw materiaal worden aangeleverd dat voorlopig in ons magazijn kan worden opgeslagen.  Over de concrete vertrekdatum van deze container valt nog niet veel te vermelden. 

De stichting zendt gemiddeld per jaar één of twee containers met hulpgoederen naar Malawi. Het gaat daarbij om goederen ten behoeve van de gezondheidszorg of het onderwijs. Zeer belangrijke toeleveranciers zijn de bedrijven Medireva in Gronsveld en van Heek in Venraay.  Er worden telkens tweedehands containers gekocht die in Malawi achterblijven waar men ze goed kan gebruiken.
Ook derden kunnen gebruik maken van dit transport om spullen mee te sturen. Hierover dient tijdig vooraf contact te worden opgenomen ivm de te reserveren ruimte. Voor dit transport wordt geen subsidie ontvangen en ook derden zullen dus hun deel in de kosten moeten bijdragen: € 420 per m³. De goederen moeten op afspraak worden aangeleverd op het adres Automaterialen Heuts,  industrieterrein De Koumen 62 te Hoensbroek.Het gaat daarbij om medisch materiaal en om onderwijsmateriaal. Hiervoor hoeven geen invoerrechten te worden betaald. Gebruikte kleding  en dergelijke mogen niet worden meegegeven. Het is verstandig om eerst overleg te plegen met de stichting over de mee te zenden goederen. Contactpersoon A. Harreman e-mail : a.harreman@harreman.nl

De goederen dienen verder deugdelijk verpakt te zijn in dozen van niet zwaarder dan 20 Kg. Op elke doos (of kist) staan het adres en de afzender vermeld. Bij voorkeur met telefoon en e-mailadres. Op een afzonderlijk bijgeleverde lijst wordt per doos de inhoud vermeld. Dit is noodzakelijk voor de douane die bij het uitpakken in Malawi controles uitvoert.

Het uitpakken in Malawi

Het uitpakken in Malawi

De containers komen in Malawi aan op bovengenoemd adres. Daar worden ze ingeklaard en uitgepakt en daar kunnen de goederen door de ontvangers worden opgehaald. De vrachten worden niet verzekerd.Tot nu toe zijn alle transporten goed verlopen, is er nooit iets zoekgeraakt of beschadigd maar de stichting kan niet verantwoordelijk worden gesteld als dit ooit mocht gebeuren. Derden geven goederen voor eigen verantwoording mee.

Werkwijze

Werkwijze
Om haar doelstelling te bereiken inventariseert de stichting middels haar netwerk in Malawi ter plekke de behoeften.

  • benadert zij personen, instellingen en bedrijven voor geld en/of goederen.
  • organiseert zij acties gericht op bepaalde projecten.
  • draagt zij zorg voor de verzending van ingezamelde en/of aangekochte goederen.
  • houdt zij, waar mogelijk toezicht op het gebruik en het onderhoud van geleverde goederen.

PS: Derden kunnen tegen betaling hulpgoederen meezenden naar Malawi. Voor meer informatie, zie onder Transport

Ontstaan

Ontstaan

Sinds 1979 heeft de Hoensbroekse huisarts dokter Harrie van den Brekel zich met hart en ziel ingezet voor Malawi, een van de armste landen in Zuidoost- Afrika.
frontpaginafotoEen medische missiezuster had hem benaderd om hulp voor het ziekenhuis waar zij werkte. Voor hem was dit een uitdaging. Spontaan en met tomeloze energie ging hij aan het werk.

harrievandenbrekel_kl

De dokter op werkbezoek in Malawi

Waar hij kon verzamelde hij gelden en goederen en zorgde ervoor dat alles op de goede plaats terecht kwam. Tijdens zijn bezoeken aan Malawi raakte hij ook overtuigd van de noodzaak om het onderwijs te steunen. Door een netwerk van persoonlijke contacten wist hij precies waar de nood het hoogst was. Zijn enthousiasme opende vele harten en deuren.Na zijn laatste bezoek aan Malawi in 1991 stierf hij t.g.v. malaria.Familie en vrienden zetten zich in om dit fantastische werk voort te zetten en richtten de stichting op die zijn naam draagt.