Realisatie

Eenmaal per jaar gaat één van de bestuursleden naar Malawi om daar lopende projecten te bezoeken en nieuwe ideeën op te doen. Zo is in de loop der jaren een uitgebreid netwerk opgebouwd van mensen uit gezondheidszorg en onderwijs.

Op basis hiervan worden materialen en goederen verzameld die per container worden verzonden.
Gemiddeld worden 2 containers per jaar op transport gezet. Het gaat hierbij vooral om radiologische apparatuur, verbandmateriaal, operatietafels enz. en lesmateriaal voor basisonderwijs en technisch onderwijs.
Derden maken regelmatig tegen betaling gebruik van deze goedkope transportmogelijkheid. (Voor meer informatie zie onder Transport). Ook worden bouwactiviteiten mogelijk gemaakt. Er zijn enkele gezondheidscentra gebouwd, kraamklinieken, kinderafdelingen en een aantal klaslokalen.
Hierbij werkt de stichting samen met Icco en Cordaid.

wegenbabyHelpen… een zaak van gewicht!

Voor zwerfkinderen worden opleidingsplaatsen ingericht waar deze jongeren worden opgevangen en opgeleid tot o.a. timmerman, metselaar en fietsenmaker. De stichting steunt projecten die erop gericht zijn de kwaliteit van medische opleidingen te verbeteren.

 

Algemeen

Activiteiten

De stichting heeft ten doel de bevordering van het onderwijs , de educatie en de medische zorg in Malawi en de ondersteuning van hen die daarbij betrokken, zowel direct als indirect, alles in de ruimste zin des woords.

de stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

    • het ter beschikking stellen van gelden, goederen en kennis
    • het samenwerken met en ondersteunen van personen of instellingen, die een gelijksoortig doel nastreven

 

  • alle andere wettige middelen, die ter bereiking van het doelnuttig kunnen zijn en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.De doelstelling van de stichting in aanmerking nemende, is er geen winstoogmerk. op grond hiervan is geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

De stichting wordt aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de successiewet 1956. De stichting heeft de ANBI-status. Kenmerk 805694742

Bestuur

De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een oneven aantal van tenminste 3 en ten hoogste 5 leden onder toezicht van een Raad van Toezicht bestaande uit 3 personen.

Samenstelling van het bestuur
Mr. L.F.C. Pennings (voorzitter)
J.H. Dresen (secretaris/penningmeester)
A. Harreman (bestuurslid)

Samenstelling Raad van Toezicht
De heer B. Tasche
Drs. R. van der Linden.
De heer B. Litjens

Jaarverslagen
wilt u de jaarstukken inzien klik dan op “jaarstukken”

jaarstukken 2018
Jaarstukken 2017
Jaarstukken 2016
Jaarstukken 2015

Contact met ons

Stichting Dokter Harrie van den Brekel

Leyenbroekerweg 84
6132 CH Sittard
Nederland

E-mail: info@vandenbrekel.nl

Informatie:
ABN-AMRO Hoensbroek: IBAN nummer: NL81ABNA0460496514
KvK: 41073050

Bestuur:
Voorzitter: Mr. L. Pennings
Secretaris / penningmeester: J.H.  Dresen
Lid: A. Harreman

 

 

Transport

Container transport

Begin februari 2019 zal hoogstwaarschijnlijk weer een container richting Malawi worden verscheept. Deze container zal waarschijnlijk ruim twee maanden later in Blantyre aankomen.

Het afhaaladres luidt: Valmore Paints, dhr .Wouters, Kidney Crescent Road, Blantyre. Tel. (01)872088, mobiel:00265 (0)88887713

Er kan weer nieuw materiaal worden aangeleverd dat voorlopig in ons magazijn kan worden opgeslagen.  Over de concrete vertrekdatum van deze container valt nog niet veel te vermelden. 

De stichting zendt gemiddeld per jaar één of twee containers met hulpgoederen naar Malawi. Het gaat daarbij om goederen ten behoeve van de gezondheidszorg of het onderwijs. Zeer belangrijke toeleveranciers zijn de bedrijven Medireva in Gronsveld en van Heek in Venraay.  Er worden telkens tweedehands containers gekocht die in Malawi achterblijven waar men ze goed kan gebruiken.
Ook derden kunnen gebruik maken van dit transport om spullen mee te sturen. Hierover dient tijdig vooraf contact te worden opgenomen ivm de te reserveren ruimte. Voor dit transport wordt geen subsidie ontvangen en ook derden zullen dus hun deel in de kosten moeten bijdragen: € 420 per m³. De goederen moeten op afspraak worden aangeleverd op het adres Automaterialen Heuts,  industrieterrein De Koumen 62 te Hoensbroek.Het gaat daarbij om medisch materiaal en om onderwijsmateriaal. Hiervoor hoeven geen invoerrechten te worden betaald. Gebruikte kleding  en dergelijke mogen niet worden meegegeven. Het is verstandig om eerst overleg te plegen met de stichting over de mee te zenden goederen. Contactpersoon A. Harreman e-mail : a.harreman@harreman.nl

De goederen dienen verder deugdelijk verpakt te zijn in dozen van niet zwaarder dan 20 Kg. Op elke doos (of kist) staan het adres en de afzender vermeld. Bij voorkeur met telefoon en e-mailadres. Op een afzonderlijk bijgeleverde lijst wordt per doos de inhoud vermeld. Dit is noodzakelijk voor de douane die bij het uitpakken in Malawi controles uitvoert.

Het uitpakken in Malawi

Het uitpakken in Malawi

De containers komen in Malawi aan op bovengenoemd adres. Daar worden ze ingeklaard en uitgepakt en daar kunnen de goederen door de ontvangers worden opgehaald. De vrachten worden niet verzekerd.Tot nu toe zijn alle transporten goed verlopen, is er nooit iets zoekgeraakt of beschadigd maar de stichting kan niet verantwoordelijk worden gesteld als dit ooit mocht gebeuren. Derden geven goederen voor eigen verantwoording mee.