Selecteer een pagina

De stichting heeft de afgelopen jaren meerdere acties georganiseerd ter bevordering van het onderwijs, de educatie en de medische zorg in Malawi en de ondersteuning van hen die daarbij betrokken zijn.

de stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het ter beschikking stellen van gelden, goederen en kennis
  • het samenwerken met en ondersteunen van personen of instellingen, die een gelijksoortig doel nastreven

Financiering

De inkomsten van de stichting worden gegenereerd uit donaties. Door veelal gebruik te maken van onbezoldigde vrijwilligers weet de stichting haar uitgaven tot een minimum te beperken.

Vermogensbeheer

Het vermogen van de stichting bedraagt € 75.000,=, hetgeen als basisvermogen moet worden gezien, zodat bij verminderde inkomsten er toch projecten gerealiseerd kunnen worden.

2018

Naar verwachting zullen er dit jaar twee containers met hulpgoederen worden verscheept.

Daarnaast gaat in 2018 bijzondere aandacht naar de bouw van de secondary school in Mthawira. De gelden zijn reeds in 2016 toegezegd, doch de projectontwikkeling is aanzienlijk vertraagd

Onderhoudsplannen van enkele eerder door de stichting gefinancierde scholen moeten gaan aangeven in hoeverre er middelen bij elkaar gezocht moeten worden om de plannen te kunnen uitvoeren.