Selecteer een pagina

Eenmaal per jaar gaat één van de bestuursleden naar Malawi om daar lopende projecten te bezoeken en nieuwe ideeën op te doen. Zo is in de loop der jaren een uitgebreid netwerk opgebouwd van mensen uit gezondheidszorg en onderwijs.

Op basis hiervan worden materialen en goederen verzameld die per container worden verzonden.
Gemiddeld worden 2 containers per jaar op transport gezet. Het gaat hierbij vooral om radiologische apparatuur, verbandmateriaal, operatietafels enz. en lesmateriaal voor basisonderwijs en technisch onderwijs.
Derden maken regelmatig tegen betaling gebruik van deze goedkope transportmogelijkheid. (Voor meer informatie zie onder Transport). Ook worden bouwactiviteiten mogelijk gemaakt. Er zijn enkele gezondheidscentra gebouwd, kraamklinieken, kinderafdelingen en een aantal klaslokalen.
Hierbij werkt de stichting samen met Icco en Cordaid.

wegenbabyHelpen… een zaak van gewicht!

Voor zwerfkinderen worden opleidingsplaatsen ingericht waar deze jongeren worden opgevangen en opgeleid tot o.a. timmerman, metselaar en fietsenmaker. De stichting steunt projecten die erop gericht zijn de kwaliteit van medische opleidingen te verbeteren.

 

Algemeen

Activiteiten

De stichting heeft ten doel de bevordering van het onderwijs , de educatie en de medische zorg in Malawi en de ondersteuning van hen die daarbij betrokken, zowel direct als indirect, alles in de ruimste zin des woords.

de stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

    • het ter beschikking stellen van gelden, goederen en kennis
    • het samenwerken met en ondersteunen van personen of instellingen, die een gelijksoortig doel nastreven

 

  • alle andere wettige middelen, die ter bereiking van het doelnuttig kunnen zijn en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.De doelstelling van de stichting in aanmerking nemende, is er geen winstoogmerk. op grond hiervan is geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

De stichting wordt aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de successiewet 1956. De stichting heeft de ANBI-status. Kenmerk 805694742

Bestuur

De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een oneven aantal van tenminste 3 en ten hoogste 5 leden onder toezicht van een Raad van Toezicht bestaande uit 3 personen.

Samenstelling van het bestuur
Mr. L.F.C. Pennings (voorzitter)
J.H. Dresen (secretaris/penningmeester)
A. Harreman (bestuurslid)

Samenstelling Raad van Toezicht
De heer B. Tasche
Drs. R. van der Linden.
De heer B. Litjens

Jaarverslagen
wilt u de jaarstukken inzien klik dan op “jaarstukken”

jaarstukken 2018
Jaarstukken 2017
Jaarstukken 2016
Jaarstukken 2015