Selecteer een pagina

Wie zijn wij?

 

De Stichting

Stichting Dokter Harrie van den Brekel is opgericht op 26-07-1991 en ingeschreven onder nummer 41073050 (RSIN 805694742) in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Het bestuur van stichting bestaat uit drie leden en een Raad van Toezicht eveneens bestaand uit drie leden. Van de leden van de Raad van Toezicht is statutair bepaald dat één wordt benoemd door de erfgenamen van drs. H.W.G. van den Brekel, één door de Lions Club Hoensbroek-Brunssum en één door beide voornoemde leden.

De geldmiddelen en goederen worden verkregen uit subsidies en donaties, hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt.

Binnen zes maanden na ieder boekjaar worden jaarstukken samengesteld die ter inzage gepubliceerd worden

De stichting wordt aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de successiewet 1956.
De stichting heeft de ANBI-status. Kenmerk 805694742

Bankrekening:
ABN-AMRO Hoensbroek:

IBAN-nummer: NL81ABNA0460496514
BIC :ABNANL2A


Fiscaal: Stichting dokter Harrie van den Brekel beoogt geen winst en is vrijgesteld van BTW en vennootschapsbelasting

Onze doelstelling & werkwijze

 

De stichting heeft ten doel de bevordering van het onderwijs, de educatie en de medische zorg in Malawi en de ondersteuning van hen die daarbij betrokken, zowel direct als indirect, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel, zonder winstoogmerk te verwezenlijken door:

  • Het ter beschikking stellen van gelden, goederen en kennis
  • Het samenwerken met en ondersteunen van personen of instellingen, die een gelijksoortig doel nastreven
  • Alle andere wettige middelen, die ter bereiking van het doel nuttig kunnen zijn en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.

De werkwijze

Om haar doelstelling te bereiken inventariseert de stichting middels haar netwerk in Malawi ter plekke de behoeften.

  • Benadert zij personen, instellingen en bedrijven voor geld en/of goederen.
  • Organiseert zij acties gericht op bepaalde projecten.
  • Draagt zij zorg voor de verzending van ingezamelde en/of aangekochte goederen.
  • Houdt zij, waar mogelijk toezicht op het gebruik en het onderhoud van geleverde goederen.

Eenmaal per jaar gaat één van de bestuursleden naar Malawi om daar lopende projecten te bezoeken en nieuwe ideeën op te doen. Zo is in de loop der jaren een uitgebreid netwerk opgebouwd van mensen uit de gezondheidszorg en het onderwijs.

Op basis hiervan worden materialen en goederen verzameld die per container worden verzonden. Gemiddeld worden twee containers per jaar op transport gezet. Het gaat hierbij vooral om radiologische apparatuur, verbandmateriaal, operatietafels enz. en lesmateriaal voor basisonderwijs en technisch onderwijs. Derden maken regelmatig tegen betaling gebruik van deze goedkope transportmogelijkheid. (Voor meer informatie zie onder hulpgoederen en containervervoer).

De stichting organiseert meerdere acties ter bevordering van het onderwijs, de educatie en de medische zorg in Malawi en de ondersteuning van hen die daarbij betrokken zijn.

Zo worden bouwactiviteiten in de gezondheidszorg en onderwijs mogelijk gemaakt. Er zijn enkele gezondheidscentra gebouwd, kraamklinieken, kinderafdelingen en een aantal klaslokalen. Voor de financiering daarvan worden in Nederland gelden ingezameld. Voor zwerfkinderen worden opleidingsplaatsen ingericht waar deze jongeren worden opgevangen en opgeleid tot o.a. timmerman, metselaar en fietsenmaker. De stichting steunt projecten die erop gericht zijn de kwaliteit van medische opleidingen te verbeteren.

Sinds september 2002 werkt de stichting samen met Werkgroep Zuiderkruis zijnde een diaconale werkgroep van de parochiekern Joannes de Doper te Katwijk, die projecten financieel mede mogelijk maakt. Evenals onze stichting onderschrijft de werkgroep dat onderwijs en medische voorzieningen een basis zijn voor een betere toekomst voor de mensen in Malawi.

Het bestuur
De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een oneven aantal van tenminste 3 en ten hoogste 5 leden onder toezicht van een Raad van Toezicht bestaande uit 3 personen.

Samenstelling van het bestuur
Mr. L.F.C. Pennings (voorzitter)
J.H. Dresen (secretaris/penningmeester)
R. Zanetti (bestuurslid)

Samenstelling Raad van Toezicht

momenteel is er geen Raad van Toezicht. De Raad is in zijn geheel afgetreden eind 2022

Jaarverslagen
wilt u de jaarstukken inzien klik dan op “jaarstukken”

jaarstukken 2022

jaarstukken 2021

jaarstukken 2020
jaarstukken 2019

Vermogensbeheer
Het instandhoudingsvermogen van de stichting bedraagt € 75.000, =, hetgeen als basisvermogen moet worden gezien, zodat bij verminderde inkomsten er toch projecten gerealiseerd kunnen worden.

Beloningenbeleid
Geen van de bestuursleden of leden van de raad van Toezicht ontvangt enige vergoeding voor de werkzaamheden die hij /zij verricht t.b.v. de stichting. De stichting werkt volledig op basis van vrijwilligerswerk.